O naší škole

Škola 1 Škola 2

Naše škola má již více než šedesátiletou tradici ve výchově odborníků, kteří se uplatňují ve všech druzích dopravy i v oborech, které s dopravou více či méně souvisí. Stabilizovaný pedagogický sbor a vysoká úroveň materiálního vybavení zaručují všem absolventům školy kvalitní všeobecné i odborné vzdělání. Učební plány všech oborů vzdělání i jednotlivých zaměření jsou moderně koncipovány a upravovány tak, aby odpovídaly posledním poznatkům vývoje vědy a techniky, profil absolventa je v souladu s měnícími se potřebami praxe. Od ostatních škol podobného typu se učební plány na naší škole odlišují vyšším počtem hodin cizích jazyků /pro výborné žáky zajišťuje škola přípravu na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku FCE/, informatiky a výpočetní techniky i ostatních disciplín, které jsou potřebné pro výkon povolání. Právě pro tyto okolnosti nemají absolventi školy problémy uplatnit se na trhu práce. Mnoho našich žáků, kteří složí maturitní zkoušku na střední odborné škole, pokračuje ve studiu na zdejší vyšší odborné škole nebo na vysokých školách. Pro žáky 4. ročníku pořádá škola přípravné kurzy z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Pedagogický sbor plní nejen svoji činnost vzdělávací a výchovnou, ale snaží se také dávat žákům něco navíc – v podobě zájmových činností, jejichž skladba se podle požadavků žáků každoročně mění. Tradiční podporu má na škole sport. Přestože je škola v centru Prahy, má pro něj velmi příznivé podmínky /tělocvična, posilovna, horolezecká stěna, hřiště s umělým povrchem/.

Naši žáci se každým rokem umisťují na předních místech v různých sportovních soutěžích. Na škole vedle sportovních kroužků /vodácký, lyžařský, orientační běh/ působí i další, zaměřené na odbornou tématiku nebo kulturu, např. Klub mladých diváků /divadlo/, Filmový klub. Žáci se pravidelně zúčastňují odborných, jazykových, literárních a dalších soutěží s výbornými výsledky. Součástí výuky jsou odborné praxe a stáže u tuzemských i zahraničních firem. Žáci vyjíždějí na exkurze, zahraniční tematické zájezdy. Škola se každoročně zapojuje do programu Comenius, v rámci kterého je realizována spolupráce se zahraničními školami.

Úzce spolupracujeme se sociálními partnery ze všech druhů dopravy. Jsme členy odborných svazů a asociací, dále podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány je škola hodnocena kladně.


Výuka probíhá v 51 učebnách – z toho je 20 učeben odborných. Odborné učebny zahrnují:

 • školní dílny
 • učebny výpočetní techniky
 • jazykové učebny
 • elektrolaboratoř
 • strojní laboratoř
 • učebnu automobilní techniky
 • učebnu fiktivní firmy
 • učebnu pro výuku psychologie
 • učebny kolejové dopravy
 • učebny letecké dopravy
 • učebnu pro výuku dopravního zeměpisu

Odborné učebny jsou vybaveny tak, aby řádně plnily svůj účel a aby žáci v odborných předmětech byly seznamováni s novými poznatky vědy a techniky, např. diagnostická zařízení pro testování jednotlivých agregátů silničních vozidel, zkušební automobily, autotrenažer /škola má vlastní autoškolu se zkušenými instruktory/, cvičné stanoviště strojvedoucího, cvičné stanoviště řidiče tramvaje, letecký trenažer, vybavení elektrolaboratoře a specializovaný software, pro výuku odborných předmětů. Škola je vybavena audiovizuální, prezentační a výpočetní technikou ve všech učebnách.

Do informačního systému školy mají přístup všichni rodiče žáků a mohou tak průběžně sledovat prospěch svých dětí. Všechny počítače jsou propojeny do sítě s vysokorychlostním připojením k internetu. Ve škole je také k dispozici WI-FI síť. V obou budovách jsou pro žáky i učitele instalovány kopírovací stroje napojené na počítačovou síť.

V budově školy je umístěno informační středisko /s rozsáhlým fondem knih a časopisů/ a školní internetový klub.

Škola má školní poradenské pracoviště, kde spolu s metodikem prevence a výchovnou poradkyní působí i školní psycholožka. Osobní, studijní a jiné problémy žáků tak mohou žáci i rodiče operativně /bezplatně/ konzultovat.

Žákům je k dispozici moderně vybavená jídelna /sortiment čtyř jídel/ a bufet s občerstvením.

Škola je umístěna ve středu města, má výbornou dopravní dostupnost. Žáci mají možnost zajistit si ubytování v domovech mládeže.

Kafka

ZAJÍMAVOST: V budově kdysi sídlila Německá měšťanská obecná škola Staroměstská pro chlapce a dívky, kterou v letech 1889 - 1893 navštěvoval FRANZ KAFKA.