Obory vzdělání SPŠ

Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)

Obor je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a v živnostenském podnikání. Pro jednotlivá zaměření tohoto oboru je vytvořen společný základ. Tento základ tvoří vedle předmětů všeobecných předměty odborné. Od druhého ročníku studia se jednotlivá zaměření liší ve specifických odborných předmětech, které vytvářejí odborný profil příslušného zaměření. Škola bude přijímat 4 třídy tohoto oboru vzdělání s 6 možnými variantami zaměření od 2. ročníku.

Odborné předměty společného základu vytvářejí předpoklady pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. V základních odborných předmětech žáci získají znalosti z organizace a řízení dopravy, obchodní činnosti v rámci dopravy, vedení předepsané dokumentace na PC, administrativy, interpersonálních vztahů, využívání moderní techniky, bezpečnosti provozu, ekologie atd. V rámci všeobecných předmětů probíhá výuka dvou cizích jazyků. Teoretické vědomosti žáků jsou doplněny praxí ve 3. a 4. ročníku. Upozorňujeme, že některé společnosti vyžadují pro výkon praxe žáka vstupní pracovnělékařskou prohlídku, např. ČD, ČD Cargo, DP Praha, Metrans, Správa železnic.

Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem zaměření, přičemž absolventi různých zaměření se mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v celé dopravní soustavě.

Obor vzdělání vyžaduje potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu daného oboru podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání (v platném znění).

Učební plán od školního roku 2022/2023 počínaje 1. ročníkem:


Elektrotechnika (26-41-M/01)

Obor je určen pro přípravu odborníků splňujících profesní kvalifikační požadavky elektrotechnických profesí v Národní soustavě kvalifikací v oblasti elektrotechniky, informačních a komunikačních systémů v dopravě i v komerční sféře. Teoretické vědomosti žáků jsou doplněny praktickou výukou.

V oblasti dopravy najdou absolventi uplatnění v údržbě bezdrátových i kabelových komunikačních a zabezpečovacích systémů, při obsluze a údržbě elektrických kolejových vozidel a ve správě a údržbě informačních systémů dispečerského a manažerského řízení a rozvoje dopravy.
Mimo profese přímo v dopravních systémech najdou absolventi uplatnění především v oblasti mobilních komunikačních a datových služeb, programování, automatizace, robotice, při správě počítačových sítí, v administraci datových systémů, včetně správy a údržby kamerových bezpečnostních systémů, elektronického zabezpečení budov a elektronické protipožární ochrany.
Během studia navštěvují žáci odborná pracoviště např. společností ČD, ČD Cargo, ELTODO dopravní systémy, AŽD Praha, Správa železnic a další. Znalosti vytvářejí předpoklad ke studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách technického zaměření. Škola bude přijímat 1 třídu tohoto oboru. Upozorňujeme, že některé společnosti vyžadují pro výkon praxe žáka vstupní pracovnělékařskou prohlídku, např. ČD, ČD Cargo, DP Praha, Metrans, Správa železnic.
Absolvování oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika umožňuje žákům získat způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním podle zákona 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška č. 50/78 Sb).

Obor vzdělání vyžaduje potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu daného oboru podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání (v platném znění).

Učební plán od školního roku 2022/2023 počínaje 1. ročníkem:


Dopravní prostředky (23-45-M/01)

Obor zařazený do skupiny Strojírenství nabízí jednak široký odborný základ (mj. včetně seznámení s počítačovým konstruováním, 3D tiskem a virtuální realitou), především však podrobné seznámení s konstrukcí silničních vozidel, principem a uspořádáním jednotlivých systémů silničních vozidel, jejich vlastnostmi, výrobou, servisem a diagnostikou.
Rozsah teoretických předmětů odráží rychlý vývoj oboru a umožňuje věnovat se i nejnovějším tématům včetně elektromobility. Praktická výuka probíhá v laboratoři technických měření, v učebně automobilní diagnostiky, ve školních dílnách i ve školním autoservisu. V rámci exkurzí a odborné praxe navštíví žáci také pracoviště partnerů školy, například autorizované i univerzální servisní a prodejní pobočky, stanice technické kontroly a stanice měření emisí či výrobní závody silničních vozidel a jejich částí. V rámci výuky získají žáci bezplatně řidičské oprávnění skupiny B a C.

Typické uplatnění absolventů je v technickohospodářských profesích u firem z oboru prodeje a oprav silničních vozidel, např. na pozicích servisní technik (diagnostik), technik STK, garanční technik, technik příjmu oprav, zkušební technik, prodejce vozidel, příslušenství a náhradních dílů či technik ve vývoji a zkoušení silničních vozidel.

Díky odbornému základu studia pokračuje řada absolventů ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách technického charakteru. Škola bude přijímat 1 třídu tohoto oboru.

Obor vzdělání nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Učební plán od školního roku 2022/2023 počínaje 1. ročníkem:
Informace o maturitní zkoušce (platí pro všechny obory vzdělání SPŠ)

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky:

  • Český jazyk a literatura – didaktický test
  • Cizí jazyk – didaktický test
  • nebo
  • Matematika – didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky:

  • Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
  • Cizí jazyk – písemná práce, ústní zkouška (netýká se žáka, který si jako maturitní předmět zvolí matematiku)
  • I. odborný předmět (podle oboru vzdělání a zaměření, viz učební plán) – ústní zkouška
  • II. odborný předmět (podle oboru vzdělání a zaměření, viz učební plán) – ústní zkouška
  • Maturitní práce – vypracování a obhajoba