Obory vzdělání SPŠ

Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)

Obor je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti dopravy, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání v různých oblastech výrobní i nevýrobní sféry a v živnostenském podnikání. Pro jednotlivá zaměření tohoto oboru je vytvořen společný základ. Tento základ tvoří vedle předmětů všeobecných předměty odborné. Od druhého ročníku studia se jednotlivá zaměření liší ve specifických odborných předmětech, které vytvářejí odborný profil příslušného zaměření. Škola bude přijímat 4 třídy tohoto oboru vzdělání s 6 možnými variantami zaměření. Třídy se na jednotlivá zaměření dělí od druhého ročníku studia na základě aktuálního zájmu žáků. Z provozních důvodů je maximální kapacita jednoho zaměření 30 žáků. Škola si vyhrazuje právo zaměření s nízkým zájmem v daném školním roce neotevřít.

Odborné předměty společného základu vytvářejí předpoklady pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. V základních odborných předmětech žáci získají znalosti z organizace a řízení dopravy, obchodní činnosti v rámci dopravy, vedení předepsané dokumentace na PC, administrativy, interpersonálních vztahů, využívání moderní techniky, bezpečnosti provozu, ekologie atd. V rámci všeobecných předmětů probíhá výuka dvou cizích jazyků. Teoretické vědomosti žáků jsou doplněny praktickou výukou ve 3. a 4. ročníku. Žáci zaměření Silniční doprava v průběhu studia mohou získat řidičské oprávnění skupiny B.

Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem zaměření, přičemž absolventi různých zaměření se mohou uplatnit jak ve specifickém druhu dopravy, tak v rámci profesí zařazených v celé dopravní soustavě.

zaměření od 2. ročníku:


Elektrotechnika (26-41-M/01)

Obor vzdělání je určen pro přípravu odborníků v oblasti informatiky, informačních technologií, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a v oblasti automatizace a elektronických systémů v dopravě. Během studia navštěvují žáci odborná pracoviště např. společností ELTODO dopravní systémy, AŽD Praha a další.

Odborné znalosti vytvářejí předpoklad ke studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách technického zaměření. Škola bude přijímat 1 třídu tohoto oboru.

Absolventi mohou získat osvědčení podle § 5 Vyhlášky č. 50/78 Sb.

zaměření od 3. ročníku:


Dopravní prostředky (23-45-M/01)

Obor je technicky zaměřený, zejména na konstrukci, jízdní a technické vlastnosti automobilů, výrobní technologie, servis a diagnostiku. Během studia navštěvují žáci školní autoservis, automobilní učebnu a v rámci exkurzí a praxe také odborná pracoviště, např. servisní a prodejní pobočky společností Ford, Audi, Toyota, stanice technické kontroly, Auto Jarov, Auto Palace Spořilov a další. V rámci výuky získají žáci bezplatně řidičské oprávnění skupiny B a C.

Absolventi mohou nalézt uplatnění jak u tuzemských, tak i zahraničních firem např. na pozicích technik STK, garanční technik, technik příjmu oprav, technik pro optimalizaci spotřeby a sledování provozních nákladů, servisní inspektor, kalkulátor oprav vozidel, specialista pro nástavby, řidič, prodejce vozidel a příslušenství, prodejce servisních služeb a smluv, vývojový pracovník.

Díky technicky zaměřenému studiu mají absolventi předpoklad pro studium na vyšších odborných nebo vysokých školách technického charakteru. Škola bude přijímat 1 třídu tohoto oboru.

zaměření oboru:Informace o maturitní zkoušce (platí pro všechny obory vzdělání SPŠ)

Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky:

• Český jazyk a literatura – didaktický test
• Cizí jazyk – didaktický test
  nebo
• Matematika – didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky:

• Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
• Cizí jazyk – písemná práce, ústní zkouška (netýká se žáka, který si jako maturitní předmět zvolí matematiku)
• I. odborný předmět (podle oboru vzdělání a zaměření, viz učební plán) – ústní zkouška
• II. odborný předmět (podle oboru vzdělání a zaměření, viz učební plán) – ústní zkouška
• Maturitní práce – vypracování a obhajoba