Provoz a ekonomika dopravy - Dopravní služby v cestovním ruchu

Výuka je zaměřena zejména na znalosti související s přepravou osob. Žáci se seznámí s technologií provozu jednotlivých druhů dopravy, marketingem dopravních služeb a cestovního ruchu, s geografií a ekonomickými aspekty cestovního ruchu. V rámci exkurzí a odborné praxe navštěvují žáci pracoviště společností FlixBus, PlanetLine, Eximtours, Letiště Praha, centrály cestovního ruchu CzechTourism a další.

Absolventi mohou pracovat v tuzemských i zahraničních dopravních firmách, v cestovním ruchu a ve veřejné správě.

Konkrétní uplatnění může být na pozicích stevard, manažer kvality osobní dopravy, pracovník cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, pracovník turistické a informační kanceláře, pracovník státní správy na úseku cestovního ruchu nebo dopravy apod.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 2
Cizí jazyk I - Anglický jazyk CJ I-AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk ***) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Informatika INF 2 2 2 -
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Ekonomika EK 2 3 3 -
Dopravní zeměpis DZE 2 2 - -
Logistika LOG 2 2 - -
Právní nauka PRN - - 2 -
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Fiktivní firma FF - - 2 3
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Finance FIN - - - 2
Doprava *) DOP - - 3 4
Přeprava *) - - 3 3
Zeměpis cestovního ruchu ZCR - - 2 2
Logistika cestovního ruchu LCR - - 2 2
Marketing cestovního ruchu MCR - - - 2
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) - počínaje školním rokem 2023/2024 se jako druhý cizí jazyk vyučuje pouze německý jazyk