Provoz a ekonomika dopravy - Letecká doprava

Těžiště výuky spočívá ve studiu komplexních technicko-ekonomických a provozních činností v letecké dopravě. Absolventi získají kvalifikaci k zajišťování činností souvisejících s provozem letadel, komerčními či technickými službami na letišti nebo u poskytovatelů leteckých služeb. Odborné i jazykové znalosti vytvářejí předpoklady k profesnímu uplatnění a růstu v oblasti řízení letového provozu, ve správě letišť i u leteckých společností. V rámci exkurzí a odborné praxe navštěvují žáci odborná pracoviště, např. Řízení letového provozu ČR, Letiště Václava Havla Praha, CSAT Hangár, CSA Handling a další.

Uplatnění absolventa může být u leteckých společností, na letištích anebo u dalších subjektů působících v leteckém provozu. V rámci letecké společnosti jde např. o pozice v navigačním oddělení, oddělení péče o zákazníky – customer care, oddělení péče o posádky – crew support, oddělení operační kontroly, plánování posádek a další. V rámci letiště jde např. o pozice pracovník obchodního odbavení cestujících, pracovník technického odbavení letadel (ramp handling agent), pracovník bezpečnostní kontroly, load control, dispečer řízení provozu ploch, safety inspektor, technik provozu údržby letadel a další.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 2
Cizí jazyk I - Anglický jazyk CJ I-AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Německý jazyk ***) CJ II-NJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Informatika INF 2 2 - -
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Ekonomika EK 2 3 3 -
Dopravní zeměpis DZE 2 2 - -
Logistika LOG 2 2 2 2
Právní nauka PRN - - - 2
Doprava a přeprava DAP 3 - - -
Fiktivní firma FF - - 2 -
Fiktivní provoz FP - - - 3
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Letecká doprava a přeprava *) LDP - 2 2 2
Letadla LE - - 2 2
Letiště *) LT - 2 2 3
Radionavigace RAD - 1 2 2
Řízení letového provozu ŘLP - - 2 2
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk nebo německý jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) - v rámci Metropolitního programu podpory jazykové výuky je oproti učebnímu plánu navýšena hodinová dotace výuky cizích jazyků takto - v 1. a 2. ročníku německý jazyk o 1 hodinu, ve 3. a 4. ročníku anglický jazyk o 1 hodinu.