Provoz a ekonomika dopravy - Městská doprava

Výuka klade důraz na znalosti související s osobní přepravou, technologií, plánováním a řízením provozu městské, příměstské a regionální dopravy, zajišťováním dopravní obsluhy, organizací integrovaných dopravních systémů a souvisejícími činnostmi státní správy a samosprávy. V rámci exkurzí a odborné praxe navštěvují žáci pracoviště organizací, ve kterých mohou nalézt uplatnění po studiu, případně i ve formě brigád během studia, např. Dopravní podnik hl. m. Prahy (centrální dispečerské pracoviště, tramvajové vozovny, autobusové garáže), ARRIVA, Ropid, IDSK, Czech Consult a další.

Konkrétní uplatnění absolventa může být např. na pozicích výpravčí depa, vozovny nebo garáže, dozorčí stanice metra, samostatný provozní technik, provozní dispečer, řidič/strojvedoucí MHD, dozorčí přepravy, přepravní revizor, pracovník informačního centra, pracovník odboru dopravy dopravního úřadu, pracovník organizátora integrovaného dopravního systému apod.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 2
Cizí jazyk I - Anglický jazyk CJ I-AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk ***) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Informatika INF 2 2 2 -
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Ekonomika EK 2 3 3 -
Dopravní zeměpis DZE 2 2 - -
Logistika LOG 2 2 2 2
Právní nauka PRN - - 2 -
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Fiktivní firma FF - - 2 -
Fiktivní provoz FP - - - 3
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Městská doprava *) MD - - 4 6
Dopravní cesty DPC - - 2 -
Vozidla v městské dopravě *) VMD - - 2 4
Zabezpečovací technika ZT - - - 3
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) - počínaje školním rokem 2023/2024 se jako druhý cizí jazyk vyučuje pouze německý jazyk