Dopravní prostředky - Silniční vozidla

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 2
Anglický jazyk AJ 4 4 4 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 2 - -
Základy přírodních věd ZPV 2 - - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Informatika INF 2 2 2 2
Ekonomika EK - 3 - -
Technické kreslení TK 2 - - -
Mechanika ME 3 2 - -
Strojírenská technologie SE 4 - - -
Části strojů a mechanismy ČSM - 2 2 -
Silniční vozidla *) SV - 3 4 5
Autoelektrika AE - 2 2 3
Praxe PX 3 3 5 -
Diagnostika a měření DAM - - - 5
Opravy a provoz vozidel *) OPV - - 3 4
Elektromobilita EMB - - - 2
Řízení motorových vozidel ŘMV - - 2 -
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z předmětu Anglický jazyk nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury