Provoz a ekonomika dopravy - Železniční doprava

Předměty, které vytvářejí profil absolventa, jsou zaměřeny na provozní, přepravní, technické i ekonomické aspekty železniční dopravy. Žáci získávají znalosti, které jim vytvářejí předpoklady k případnému dalšímu vzdělávání a vykonání potřebné zkoušky na širokou škálu pracovních pozic, např. vlakvedoucí, výpravčí, dozorčí provozu, signalista, informátor, komerční pracovník osobní nebo nákladní přepravy, systémový specialista, strojvedoucí, vozmistr a další, a to zejména u společností ČD, ČD Cargo Logistics, Metrans, RegioJet, Arriva, Správa železnic a dalších. Absolventi se mohou uplatnit i v oblasti výroby kolejových vozidel.

V tomto zaměření nabízí řada společností svůj stipendijní program, v rámci něhož mohou zapojení žáci čerpat výhody (zejména finanční příspěvky na studium) a po úspěšném zakončení studia mají zaručené uplatnění v příslušné společnosti.

Absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách, příp. vyšších odborných školách, a to zejména ekonomického, dopravního nebo technického zaměření.

Jazykové znalosti umožňují absolventům ucházet se o zaměstnání nebo další vzdělávání v zahraničí.

Učební plán:

Kategorie a názvy předmětů Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Komunikace v českém jazyce KČJ 2 1 1 2
Cizí jazyk I - Anglický jazyk CJ I-AJ 4 4 4 2
Cizí jazyk II - Něm./Rus. jazyk ***) CJ II-NJ,RJ 3 2 2 2
Estetické vzdělávání **) EV 2 2 2 2
Občanská nauka ON 1 1 - -
Fyzika FY 2 - - -
Základy přírodních věd ZPV - 2 - -
Matematika MAT 4 4 4 2
Informatika INF 2 2 2 -
Tělesná výchova TV 2 2 2 2
Odborné předměty
Ekonomika EK 2 3 3 -
Dopravní zeměpis DZE 2 2 - -
Logistika LOG 2 2 2 2
Právní nauka PRN - - 2 -
Doprava a přeprava DAP 3 4 - -
Fiktivní firma FF - - 2 -
Fiktivní provoz FP - - - 3
Sociální komunikace SK - - - 2
Technika administrativy TAA - 2 - -
Železniční doprava *) DOP - - 3 4
Železniční přeprava *) - - 3 3
Železniční kolejová vozidla ŽKV - - - 2
Zabezpečovací a sdělovací technika ZST - - 2 4
Povinně volitelné předměty
Maturitní seminář z matematiky MATM - - - 2
Maturitní seminář z anglického jazyka AHM - - - 2

*) – předměty profilové části maturitní zkoušky. Pro zkoušku z cizího jazyka si žák volí anglický jazyk, německý jazyk nebo ruský jazyk. Zkoušku z cizího jazyka nemusí konat žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil předmět Matematika.
**) – předmět Estetické vzdělávání v sobě zahrnuje výuku české a světové literatury
***) - počínaje školním rokem 2023/2024 se jako druhý cizí jazyk vyučuje pouze německý jazyk