Vzdělávací programy VOŠ

Elektrodiagnostika a diagnostika silničních vozidel (26-41-N/12) - prezenční studium

Tento program navazuje na dosud vyučovaný vzdělávací program Diagnostika silničních vozidel a je úplnou novinkou v nabídce naší vyšší odborné školy, která reaguje na nové trendy v oboru automobilové techniky. Program je koncipován tak, aby absolvent studia měl potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblastí souvisejících s konstrukcí, výrobou, provozem, servisem a opravami silničních vozidel včetně vozidel s elektrickým či hybridním pohonem. V praxi to znamená důraz na moderní diagnostické metody, diagnostická zařízení a měření, a to vše orientované na poslední novinky v oboru silničních vozidel, tzn. moderní konstrukce vozidel, nejnovější technologie a moderní diagnostická zařízení.

Studium zahrnuje specializované odborné předměty, které navazují na základní znalosti předmětů automobilové techniky. Všeobecně vzdělávací předměty jsou zastoupeny cizím jazykem /na škole je vyučována angličtina - požadují se znalosti na středoškolské úrovni/, matematikou a psychologií. Předmět psychologie je zařazen proto, že usnadňuje komunikaci pracovníků s podřízenými pracovníky, spolupracovníky i zákazníky.

Těžiště znalostí je zejména v těchto oblastech:

  • pochopení činnosti jednotlivých agregátů vozidel
  • zjišťování technického stavu silničních vozidel ve vztahu k platným předpisům
  • diagnostice pístových motorů, brzdových systémů, řízení a elektrického příslušenství vozidel
  • ověřování jízdních vlastností vozidel
  • metodice měření a funkce měřicích zařízení.

Volitelnými předměty lze rozšířit vzdělání o oceňování motorových vozidel, logistiku, analytiku silničních nehod, techniku administrativy a ekologii. Tyto předměty rozšiřují nejen profil absolventa, ale dávají i předpoklad k jeho všestrannějšímu uplatnění.

Absolvent je vybaven i nezbytnými znalostmi z obchodní a podnikatelské činnosti, marketingu, právní nauky a ostatních disciplín, které jsou potřebné pro provozování samostatné firmy. Ve své profesi umí využívat prostředků výpočetní techniky jak pro práci s konstrukčními a diagnostickými programy, tak při zpracování dat i v oblasti technické, ekonomické a obchodní. Teoretické znalosti jsou v průběhu studia upevňovány praktickými cvičeními, exkurzemi a v závěru studia odbornou praxí v délce 4 měsíců u odborných firem.

Absolvováním tohoto studia vyšší odborné školy absolventi získávají předpoklady pro práci v soukromém i veřejném provozu automobilové dopravy jako technici, pracovníci stanic technické kontroly, mistři a vedoucí servisní, opravárenské a zkušební činnosti. Vzhledem k šíři získaných znalostí se mohou uplatnit i při prodeji motorových vozidel, při jejich výrobě a zkoušení. Vybavení jazykovými znalostmi dává předpoklady i pro uplatnění v rámci zahraničních firem a Evropské unie.

Vzhledem k nedostatečnému počtu plně kvalifikovaných pracovníků ve výše uvedených profesích je oprávněný předpoklad, že absolvent najde dobré uplatnění u naší, resp. zahraniční firmy podnikající v těchto činnostech. Škola přijímá 40 studentů.


Dopravní logistika a obchod (37-41-N/04) - prezenční studium

Absolventi tohoto oboru vyšší odborné školy se řadí mezi vysoce kvalifikované obchodní, provozní a správní pracovníky ve všech oborech nákladní i osobní dopravy, v zasílatelství a logistice. Jsou dobře vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi z jednotlivých oborů a druhů dopravy a tyto znalosti mají provázané makroekonomickými i mikroekonomickými vztahy. Získávají ucelený přehled o dopravě, přepravě, dopravní geografii, o obchodních činnostech, přepravním právu, logistice, bankovnictví, pojišťovnictví a celním řízení, ale také o hospodaření firem a řízení dopravy. Zvládají moderní metody řízení prostřednictvím výpočetní a komunikační techniky.

Studium zahrnuje specializované předměty, které navazují na základní odborné znalosti příbuzných oborů. Všeobecně vzdělávací předměty jsou zastoupeny dvěma cizími jazyky, které poskytují dobré předpoklady pro uplatnění absolventa v oboru, a to i u zahraničních firem.

Jako první cizí jazyk je vyučována angličtina. Požadují se znalosti na středoškolské úrovni. Druhým cizím jazykem je němčina.

Nezbytnou součástí studia jsou znalosti z psychologie a rétoriky, které pomáhají absolventovi navazovat kontakt se spolupracovníky i obchodními partnery.

Teoretické znalosti se v průběhu studia prohlubují praktickými cvičeními, exkurzemi a v závěru studia 4 měsíce trvající odbornou praxí u firem.

Absolvent tohoto oboru se uplatní v provozních, ekonomických a obchodních činnostech dopravních a zasílatelských firem, v oblasti informatiky a marketingu těchto firem, ale i firem, které s dopravou více či méně souvisejí. Absolvent může nalézt uplatnění i ve veřejné správě. Může vykonávat funkce disponenta, logistika, dispečera, systémového specialisty, akvizičního pracovníka, deklaranta, zasílatele, obchodního zástupce pro tuzemsko i zahraničí, zpracovávat rozbory činnosti a studie dopravního trhu apod.

Po předpokládané době praxe má absolvent možnost získat mezinárodní certifikát FIATA (Mezinárodní svaz spedice a logistiky) tzv. „spediční expert“, který ho bude opravňovat k provozování spediční činnosti i v zahraničí.

Vzhledem k nedostatečnému počtu plně kvalifikovaných pracovníků ve výše uvedených profesích je oprávněný předpoklad, že absolvent najde dobré uplatnění u naší, resp. zahraniční firmy podnikající v těchto činnostech. Škola přijímá 40 studentů.
Informace o zakončení studia (platí pro všechny vzdělávací programy VOŠ)

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá z:

  • teoretické zkoušky z odborných předmětů
  • zkoušky z cizího jazyka
  • obhajoby absolventské práce, kterou student vypracuje během závěrečné praxe konané u firem

Certifikace:

  • vysvědčení o absolutoriu
  • diplom absolventa vyšší odborné školy