Vzdělávací programy VOŠ

Diagnostika silničních vozidel (23-45-N/02) - prezenční studium

Tento obor zdejší vyšší odborné školy je koncipován tak, aby absolvent studia získal technické znalosti i praktické dovednosti v oboru diagnostiky silničních vozidel. V praxi to znamená důraz na diagnostické metody, diagnostická zařízení a měření a to vše orientované na poslední novinky v oboru silničních vozidel, tzn. moderní konstrukce vozidel a poslední diagnostická zařízení.

Studium zahrnuje specializované odborné předměty, které navazují na základní znalosti předmětů automobilové techniky. Všeobecně vzdělávací předměty jsou zastoupeny cizím jazykem /na škole je vyučována angličtina - požadují se znalosti na středoškolské úrovni/, matematikou a psychologií. Předmět psychologie je zařazen proto, že usnadňuje komunikaci pracovníků s podřízenými pracovníky, spolupracovníky i zákazníky.

Těžiště znalostí je zejména v těchto oblastech:

  • pochopení činnosti jednotlivých agregátů vozidel
  • zjišťování technického stavu silničních vozidel ve vztahu k platným předpisům
  • diagnostice pístových motorů, brzdových systémů, řízení a elektrického příslušenství vozidel
  • ověřování jízdních vlastností vozidel
  • metodice měření a funkce měřicích zařízení.

Volitelnými předměty lze rozšířit vzdělání o oceňování motorových vozidel, logistiku, analytiku silničních nehod, techniku administrativy a ekologii. Tyto předměty rozšiřují nejen profil absolventa, ale dávají i předpoklad k jeho všestrannějšímu uplatnění.

Absolvent je vybaven i nezbytnými znalostmi z obchodní činnosti, marketingu, managementu a ostatních disciplín, které jsou potřebné pro provozování samostatné firmy. Ve své profesi umí využívat prostředků výpočetní techniky při zpracování dat i v oblasti technické, ekonomické a obchodní. Teoretické znalosti jsou v průběhu studia upevňovány praktickými cvičeními, exkurzemi a v závěru studia odbornou praxí v délce 4,5 měsíce u odborných firem.

Absolvováním tohoto studia vyšší odborné školy absolventi získávají předpoklady pro práci v soukromém i veřejném provozu automobilové dopravy jako technici, pracovníci stanic technické kontroly, mistři a vedoucí servisní, opravárenské a zkušební činnosti. Vzhledem k šíři získaných znalostí se mohou uplatnit i při prodeji motorových vozidel, při jejich výrobě a zkoušení. Vybavení jazykovými znalostmi dává předpoklady i pro uplatnění v rámci zahraničních firem a Evropské unie. Škola přijímá 40 studentů.


Dopravní logistika a obchod (37-41-N/04) - prezenční studium

Absolventi tohoto oboru vyšší odborné školy se řadí mezi vysoce kvalifikované obchodní, provozní a správní pracovníky v osobní i nákladní dopravě bez ohledu na druh dopravy. Jsou dobře vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi z jednotlivých druhů dopravy a tyto znalosti mají provázané makroekonomickými i mikroekonomickými vztahy. Získávají ucelený přehled o dopravě, o obchodních činnostech, dopravním právu, bankovnictví, pojišťovnictví a celním řízení, ale také o hospodaření firem a řízení dopravy. Zvládají moderní metody řízení a statistiky pomocí výpočetní techniky.

Studium zahrnuje specializované předměty, které navazují na základní odborné znalosti příbuzných oborů. Všeobecně vzdělávací předměty jsou zastoupeny dvěma cizími jazyky, které poskytují dobré předpoklady pro uplatnění absolventa u zahraničních firem zejména v zemích Evropské unie.

Na škole je jako první cizí jazyk vyučována angličtina. Požadují se znalosti na středoškolské úrovni. Druhý cizí jazyk je vyučován dle výběru z nabídky školy.

Nezbytnou součástí studia jsou znalosti z psychologie a rétoriky, které pomáhají absolventovi navazovat kontakt se spolupracovníky i obchodními partnery.

Teoretické znalosti se v průběhu studia prohlubují praktickými cvičeními, exkurzemi a v závěru studia 4 měsíce trvající odbornou praxí u firem.

Absolvent tohoto oboru vyššího odborného studia se uplatní ve funkcích technicko hospodářských pracovníků, v ekonomických, provozních a obchodních činnostech zasílatelských firem, v oblasti informatiky, marketingu a managementu, firem dopravních, ale i firem, které s dopravou více či méně souvisejí. Absolvent může nalézt uplatnění i ve veřejné správě. Může vykonávat funkce disponenta ve spediční firmě, akvizičního pracovníka, obchodního zástupce pro tuzemsko i zahraničí, zpracovávat rozbory činnosti a studie dopravního trhu apod.

Po předpokládané době praxe má absolvent možnost získat mezinárodní certifikát FIATA (Mezinárodní svaz spedice a logistiky) tzv. „spediční expert“, který ho bude opravňovat k provozování spediční činnosti i v zahraničí.

Vzhledem k nedostatečnému počtu plně kvalifikovaných pracovníků ve výše uvedených profesích je oprávněný předpoklad, že absolvent najde dobré uplatnění u naší, resp. zahraniční firmy podnikající v těchto činnostech. Škola přijímá 40 studentů.
Informace o zakončení studia (platí pro všechny vzdělávací programy VOŠ)

Způsob zakončení studia je absolutorium:

  • teoretická zkouška z odborných předmětů
  • zkouška z cizího jazyka
  • obhajoba absolventské práce, kterou student vypracuje během závěrečné praxe konané u firem

Certifikace:

  • vysvědčení o absolutoriu
  • diplom absolventa vyšší odborné školy