Přijímací řízení VOŠ

Tiskopis přihlášky na vyšší odbornou školu:

Ve školním roce 2021/2022 se na VOŠ nekoná přijímací zkouška, uchazeči jsou přijímáni na základě prospěchu na střední škole. Uchazeči s cizí státní příslušností jsou povinni při podání přihlášky prokázat znalost komunikace v ČJ na odborné úrovni.

Škola vyžaduje:

  • 1. Potvrzení absolvované střední školy o prospěchu nebo
  • 2. Vyplněnou přihlášku bez potvrzení o prospěchu s ověřenými kopiemi vysvědčení za 3. a 4. ročník.

Přihlášku lze podat těmito způsoby - po předchozí dohodě osobně, zaslat poštou, naskenovanou zaslat na mailovou adresu studijni@spsdmasna.cz.

Vzdělávací programy:

23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel (jako cizí jazyk je vyučován anglický jazyk)

37-41-N/04 Dopravní logistika a obchod (jako první cizí jazyk je vyučován anglický jazyk)


Při přijímacím řízení se zohledňuje:

  • průměrný prospěch všech předmětů ve 2.pololetí 3.ročníku a v 1.pololetí posledního ročníku
  • průměrný prospěch z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika) v těchto pololetích

Potvrzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje. Ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a z cizího jazyka škola nevyžaduje.

Termín podání přihlášek: 17. 9. 2021

Termín přijímacího řízení: 30. 9. 2021

Notářsky ověřená kopie vysvědčení o maturitní zkoušce musí být doručena do školy nejpozději do 24. 9. 2021.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů ke vzdělávání ve zdejší škole lze osobně vyzvednout ve dnech 30.9. a 1.10. vždy mezi 8:00 a 15:00 hod. v sekretariátu školy Masná 18, II. patro, číslo dveří A203. Rozhodnutí o přijetí vydáváme pouze studentům, kteří potvrdí nástup ke studiu. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučenou zásilkou do vlastních rukou.


Školné: 3 000,- Kč / školní rok - splatné ve dvou splátkách

Ubytování studentům škola nezajišťuje, zde pouze spojení na některé kontakty:

Další potřebné informace o způsobu a podmínkách přijímacího řízení na tel. číslech:

236 075 660
236 075 627/628