Nejčastější dotazy k DOD


• Jaký je průměr známek na ZŠ, se kterým ještě může být uchazeč na střední školu přijat?

Známky z vysvědčení na ZŠ mají spíše doplňkový význam, největší vliv na přijetí na naši školu má výsledek Jednotné přijímací zkoušky.

• Kolik střední škola přijímá žáků?

Na obor Provoz a ekonomika dopravy 4 třídy (120 žáků), na obory Dopravní prostředky a Elektrotechnika vždy po 1 třídě (30 žáků).

• Jaké jsou podmínky přijetí na střední školu?

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v záložce PRO UCHAZEČE - Přijímací řízení SPŠ.

• Jsou všechny obory čtyřleté s maturitou?

Všechny obory vyučované na naší střední škole jsou 4leté, absolvent získává úplné střední odborné vzdělání s maturitou.

• Organizuje škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školu?

Ne, takové kurzy škola neorganizuje.

• Věnuji se sportu a mám často tréninky, v kolik hodin výuka obvykle začíná a končí?

Výuka začíná zpravidla v 8.00 hodin, končí mezi 12.35 a 16.00 hodin.

• Věnuji se sportu na vyšší úrovni, umožňuje škola individuální studijní plán?

V případě vrcholového sportovce je to možné, škola však upřednostňuje prezenční výuku (i při zmenšeném rozsahu docházky).

• Jak je to s ubytováním mimopražských žáků?

Škola nedisponuje ubytovacím zařízením.

• O jaký obor či zaměření je největší zájem?

Zpravidla největší zájem je o obor Provoz a ekonomika dopravy (v minulém školním roce to byla zaměření Letecká doprava a Zasílatelství a logistika – poptávka se však každým rokem liší).

• Jak se dostanu na požadované zaměření v oboru Provoz a ekonomika dopravy?

Na konci 1. ročníku se žáci přihlašují ke studiu vybraného zaměření od 2. ročníku. Kapacita zaměření je z provozních důvodů maximálně 30 žáků. Při větším zájmu jsou žáci vybíráni podle studijních výsledků v 1. pololetí a výsledků zájmového testu z požadovaného zaměření.

• Jsou obory hodně technické?

2 vyučované obory (Dopravní prostředky, Elektrotechnika) jsou technické. V oboru Provoz a ekonomika dopravy je to více či méně podle jednotlivých zaměření.

• Kolik mají žáci odborné praxe?

Žáci mají praktickou výuku jednak ve škole (její rozsah je různý podle oborů) a také ve 3. i 4. ročníku po 2 týdnech ve smluvně zajištěných firmách.

• Je vyžadována zdravotní způsobilost?

Potvrzení praktického lékaře vyžadujeme pro obory vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy a 26-41-M/01 Elektrotechnika. Zdravotní stav pak bývá ještě posuzován lékaři-specialisty smluvních firem. Absolvování praxe ve firmě v předepsaném rozsahu je nutnou podmínkou pro úspěšné ukončení studia. Bližší informace ke zdravotní způsobilosti jsou uvedeny v záložce PRO UCHAZEČE – Přijímací řízení SPŠ.

• Pokračují absolventi školy na VŠ? Jaká je jejich úspěšnost?

Ano, mnoho absolventů pokračuje ve studiu na různých VŠ, o jejich úspěšnosti většinou nemáme oficiální informaci. Naši absolventi však mohou pokračovat ve studiu i na naší VOŠ (což také řada z nich činí).

• Na základní škole jsem měl(a) pouze anglický jazyk, je druhý cizí jazyk určen i pro začátečníky?

Ano, výuka 2. cizího jazyka (NJ) začíná od základů, jeho neznalost ze ZŠ tedy není překážkou pro jeho studium.

• Jaké je uplatnění absolventů?

Vzhledem k pestré nabídce oborů a zaměření, je uplatnění našich absolventů velmi široké, poptávka po nich je dlouhodobě veliká. Lze to ověřit na školním webu v záložce Pracovní nabídky firem.

• Má škola zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jaká je jejich úspěšnost?

Ano, na naší škole studují i žáci se SVP. Protože s nimi učitelé pracují na základě doporučení PPP, nemají zpravidla se studiem problém.

• Lze ve škole navštěvovat autoškolu?

Žáci oboru Dopravní prostředky a oboru Provoz a ekonomika dopravy (pouze zaměření Silniční doprava) mají tento předmět v učebním plánu a výuka je tedy bezplatná. Žáci ostatních oborů a zaměření se mohou na absolvování AŠ domluvit přímo s firmou, která tuto činnost pro školu zajišťuje.

• Jaká je věková struktura učitelů a jsou mezi nimi i muži?

Věková struktura je velmi pestrá, vzhledem k vyučovaným oborům je mužů o něco více než žen, seznam najdete na školním webu v záložce KONTAKTY - Učitelský sbor.

• Jsou obory vhodné i pro dívky a kolik dívek na škole studuje?

Všechny obory mohou studovat i dívky, je jich cca 15–20 v ročníku (zpravidla studují obor Provoz a ekonomika dopravy).

• Je škola bezbariérová?

Ne, škola není bezbariérová.

• Umožňuje škola zařazení spolužáků ze ZŠ do jedné třídy v 1. ročníku (obor Provoz a ekonomika dopravy)?

Ano, v zásadě je to možné, podmínkou je písemný souhlas všech zúčastněných stran.

• Může školní jídelna zajistit bezlepkovou stravu? Může si případně žák sám bezlepkové jídlo ohřát?

Školní jídelnu provozuje firma J+J spol. s r.o. Konkrétní dotazy ohledně stravování tedy směřujte přímo na ni ( 777 634 973, smj@jj.cz ).

• Připravuje škola žáky k výkonu práce strojvedoucího?

Přímo pro tuto pozici ne, uchazeč musí po maturitě ještě úspěšně absolvovat speciální kurz u železničního dopravce, studium na naší škole však výrazně zvyšuje šance na jeho úspěšné zvládnutí.

• Zajišťuje škola doučování pro žáky, kteří mají studijní problémy?

Ve škole pracují školní psycholožka a výchovná poradkyně. Žákům, kteří se na ně obrátí s tímto problémem, doporučí vhodný postup. Primárně však škola takové doučování nezajišťuje.

• Organizuje škola přípravné kurzy na VŠ?

V případě zájmu žáků škola takové kurzy z Matematiky organizuje.

• Mohu jezdit do školy na kole? Mohu si jej někde zamknout?

Vzhledem k umístění a povaze obou budov (památková zóna hl. m. Prahy) škola nedisponuje prostory pro uložení a uzamčení kol žáků a ani nemá možnost takové prostory vybudovat.