Přijímací řízení SPŠ

Připravuje se aktualizace této stránky ...

Uchazeč podává vyplněnou přihlášku (u zahraniční školy musí být připojen doklad o splnění povinné školní docházky) na předepsaném tiskopisu řediteli školy osobně nebo poštou do 1. března 2023. Pokud podáváte přihlášku na dvě školy, musí být vyplněny shodně (tzn. i pořadí škol). Pořadí škol v přihlášce si určuje uchazeč, není závazné. U všech uchazečů vyžadujeme potvrzení praktického lékaře o způsobilosti ke studiu (podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání).

Na základě podané přihlášky uchazeč (zákonný zástupce) obdrží registrační údaje a informace k přijímacímu řízení, na konci března pak pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.

Jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT proběhnou ve škole 13. dubna 2023 (uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 1. v pořadí) a 14. dubna 2023 (uchazeči, kteří mají naši školu jako 2. v pořadí). Pokud se uchazeč účastní obou termínů, počítá se lepší výsledek. Uchazeči, kteří se ze závažných důvodů nemohli v řádném termínu ke zkoušce dostavit, mají náhradní termín 10. nebo 11. května 2023. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme bez zbytečného odkladu (výsledky jednotné přijímací zkoušky budou škole zpřístupněny nejpozději 28. dubna 2023) ve vestibulu budovy Masná 18 a na adrese www.spsdmasna.cz.

Přijatí uchazeči potvrdí nástup ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – při odevzdání lístku obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí. Neodevzdáním lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč nároku na přijetí vzdává a na jeho místo může být přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům posíláme Rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem. Do 3 pracovních dnů od jeho převzetí je možné se odvolat k Odboru školství, mládeže a sportu MHMP, Jungmannova 35, Praha 1 a to prostřednictvím ředitele školy, který Rozhodnutí vydal. Ředitel školy poté může na základě změny vlastního rozhodnutí přijmout další uchazeče na místa těch, kteří nepotvrdí nástup.


Obory vzdělání otevírané ve školním roce 2024-25:

• Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy:

- škola otevírá 4 třídy (120 žáků)

• Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)

• Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)


Tiskopis přihlášky na střední školu:


Ubytování žákům škola nezajišťuje.

Další potřebné informace o způsobu a podmínkách přijímacího řízení na tel. číslech:

236 075 660
236 075 627/628