Přijímací řízení SPŠ

Uchazeč podává vyplněnou přihlášku (u zahraniční školy musí být připojen doklad o splnění povinné školní docházky) na předepsaném tiskopisu řediteli školy do 1. března 2022. Pokud podáváte přihlášku na dvě školy, musí být vyplněny shodně (tzn. i pořadí škol). Pořadí škol v přihlášce si určuje uchazeč a není závazné. U všech uchazečů vyžadujeme potvrzení praktického lékaře o způsobilosti ke studiu (podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání).

Na základě podané přihlášky uchazeč (zákonný zástupce) obdrží registrační údaje a informace k přijímacímu řízení, na konci března pak e-mailovou pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Přijímací řízení (včetně kritérií) bude vyhlášeno nejpozději 31. ledna 2022. Uchazeči budou přijímáni na základně výsledků jednotné přijímací zkoušky a pravděpodobně prospěchu v 9. ročníku ZŠ.

Připravuje se aktualizace této části stránky ...

Jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT proběhnou ve škole 3. května 2021 (uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 1. v pořadí) a 4. května 2021 (uchazeči, kteří mají naši školu jako 2. v pořadí). Pokud se uchazeč účastní obou termínů, počítá se lepší výsledek. Uchazeči, kteří se ze závažných důvodů nemohli v řádném termínu ke zkoušce dostavit, mají náhradní termín 2. nebo 3. června 2021. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme bez zbytečného odkladu (výsledky jednotných přijímacích zkoušek budou škole zpřístupněny 19. května 2021) ve vestibulu budovy Masná 18 a na adrese www.spsdmasna.cz.

Přijatí uchazeči potvrdí nástup ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení - při odevzdání lístku obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí. Neodevzdáním lístku ve stanovené lhůtě se uchazeč nároku na přijetí vzdává a na jeho místo může být přijat jiný uchazeč.

Nepřijatým uchazečům posíláme Rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem. Do 3 pracovních dnů od jeho převzetí je možné se odvolat k Odboru školství, mládeže a sportu MHMP, Jungmannova 35, Praha 1 a to prostřednictvím ředitele školy, který Rozhodnutí vydal. Ředitel školy poté může na základě změny vlastního rozhodnutí přijmout další uchazeče na místa těch, kteří nepotvrdí nástup.


Obory vzdělání otevírané ve školním roce 2022-23:

• Obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy:

- škola otevírá 4 třídy (120 žáků)

• Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)

• Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky:

- škola otevírá 1 třídu (30 žáků)


Tiskopis přihlášky na střední školu:Ubytování žákům škola nezajišťuje, zde pouze spojení na některé domovy mládeže:

Další potřebné informace o způsobu a podmínkách přijímacího řízení na tel. číslech:

236 075 660
236 075 627/628