Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště má na naší škole mnohaletou tradici. Škola patřila k prvním v Praze, kde byl již v polovině devadesátých let školní psycholog. Dnešní školní poradenské pracoviště nabízí žákům, jejich rodičům i pedagogům vysokou míru odborné erudice a zkušeností spolu s moderní koncepcí školního poradenství. Tým tvoří školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní metodik prevence.

Hlavní úkolem školního poradenského pracoviště je hledání optimálního způsobu řešení nebo zmírnění potíží pro konkrétního žáka (skupinu žáků) a návrhy opatření přiměřených dané situaci a prostředí (třída, škola, rodina).

Školní poradenské pracoviště nabízí:

 • poskytování poradenských a konzultačních služeb
 • individuální psychologické poradenství pro žáky /rodiče/
 • práci s neprospívajícími žáky
 • práci se žáky s výchovnými problémy
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • práci se třídou nebo skupinou žáků
 • krizovou intervenci pro žáky
 • práci v oblasti prevence rizikového chování
 • pomoc žákům a třídám při výskytu šikany
 • kariérové poradenství
 • metodickou podporu a supervizi pedagogům
 • osvětovou činnost

Školní psycholožka a výchovná poradkyně

Školní psycholožka pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků) a podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků. Průběžně pracuje s kolektivy jednotlivých tříd. Provádí prevenci školní neúspěšnosti a zjišťuje předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc pedagogům v jejich práci se žáky. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou (specifické poruchy učení a chování) a s dalšími odbornými subjekty (individuální případy - psychiatrie, OSPOD, atd.).
Poskytuje krizovou intervenci pro žáky a jejich rodiče.
Ve spolupráci s vedením školy koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.

Školní metodik prevence

Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování žáků. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, šikany, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.

Činnost ŠPP zajišťují:

 • Mgr. Věra Kramerová – školní psycholožka, výchovná poradkyně - telefon: 773 784 588
 • Mgr. Adéla Boubelová – školní psycholožka
 • Mgr. Tomáš Lorman – zástupce ředitele školy, školní metodik prevence