Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště má na naší škole mnohaletou tradici. Škola patřila k prvním v Praze, kde byl již v polovině devadesátých let školní psycholog. Dnešní školní poradenské pracoviště nabízí žákům, jejich rodičům i pedagogům vysokou míru odborné erudice a zkušeností spolu s moderní koncepcí školního poradenství. Tým tvoří dvě školní psycholožky, výchovná poradkyně a metodik prevence.

Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště je hledání optimálního způsobu řešení nebo zmírnění potíží konkrétního žáka (skupiny žáků) a návrhy opatření přiměřených dané situaci a prostředí (třída, škola, rodina).

Školní poradenské pracoviště nabízí:

 • Poskytování poradenských a konzultačních služeb
 • Individuální psychologické poradenství pro žáky /rodiče/
 • Práci s neprospívajícími žáky
 • Práci se žáky s výchovnými problémy
 • Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Práci se třídami nebo skupinami žáků
 • Krizovou intervenci pro žáky
 • Práci v oblasti prevence rizikového chování
 • Pomoc žákům a třídám při výskytu šikany
 • Kariérové poradenství
 • Metodickou podporu a supervizi pedagogům
 • Osvětovou činnost

Školní psycholožka

Školní psycholožka pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků) a podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků. Průběžně pracuje s kolektivy jednotlivých tříd. Provádí prevenci školní neúspěšnosti a zjišťuje předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc pedagogům v jejich práci se žáky. Úzce spolupracuje s dalšími odbornými subjekty (PPP, psychiatrie, OSPOD atd.). Poskytuje krizovou intervenci pro žáky a jejich rodiče. Ve spolupráci s vedením školy koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje zejména s příslušnou Pedagogicko-psychologickou poradnou (specifické poruchy učení a chování) a s dalšími odbornými subjekty (SPC apod.). Předkládá návrhy na další péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podpůrná opatření 1. stupně).
Vede dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště, pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy.

 • Plán práce výchovného poradce
  Září
  • příprava plánu výchovného poradce
  • stanovení konzultačních hodin
  • vypracování a aktualizace seznamu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
  • získání a zaevidování dokumentace nově příchozích žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zpracování plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně
  • předání informací od výchovného poradce rodičům v rámci úvodních třídních schůzek 1. ročníku
  • účast na třídenním adaptačním kurzu 1. ročníku
  • spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4
  • spolupráce s dalšími členy školního poradenského pracoviště
  • individuální konzultace a spolupráce s pedagogy
  • individuální konzultace s žáky a rodiči
  Říjen
  • schůzka školního poradenského pracoviště s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4
  • nová vyšetření v PPP a kontrolní vyšetření v případě stávajících doporučení
  • účast na adaptačních dnech tříd 2. ročníku
  Listopad
  • informace pro žáky 4. ročníku o dnech otevřených dveří vysokých škol a univerzit
  • konzultace s PPP ohledně žáků maturujících s PUP
  • individuální konzultace s rodiči v rámci prezenčních třídních schůzek
  Prosinec
  • ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhodnocení PLPP žáků s 1. stupněm PO
  • konzultace s PPP ohledně hromadného vyšetření žáků 1. ročníku s SPU
  • spolupráce s TU a žáky – odevzdání přihlášky k maturitě
  Leden
  • informace od VP v rámci pololetní klasifikační porady
  • informace o možnostech dalšího studia pro žáky 4. ročníku
  Únor
  • v případě potřeby konzultace se žáky 4. ročníku při volbě dalšího studia na vysokých školách či jiných typech škol, při výběru povolání a přechodu do pracovního procesu
  • předání informace žákům (s SPU) 3. ročníku o nutnosti rezervace termínu v PPP pro vyšetření k maturitě s PUP
  Březen
  • ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhodnocení PLPP žáků s 1. stupněm PO
  Duben
  • v případě potřeby individuální konzultace s žáky, rodiči a pedagogy
  Květen
  • v případě potřeby konzultace s žáky a pedagogy ohledně ústní MZ
  Červen
  • ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhodnocení PLPP žáků s 1. stupněm PO
  • konzultace s PPP-zhodnocení školního roku, plán další spolupráce
  • konzultace s pedagogy, schůzka ŠPP-zhodnocení školního roku
  Soustavně během celého roku
  • schůzky, spolupráce a konzultace ŠPP
  • konzultace a spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 a s dalšími odbornými institucemi
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
  • v případě potřeby individuální konzultace s žáky a rodiči
  • zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství
  • v případě potřeby individuální konzultace s pedagogy
  • účast na dalších vzdělávacích akcích a setkáních výchovných poradců

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování žáků. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, šikany, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.

Činnost ŠPP zajišťují:

 • Mgr. Věra Kramerová – školní psycholožka
  • Můžete kotaktovat osobně v A211:
  • úterý: 9:00 - 16:30
  • čtvrtek: 9:00 - 16:30
  • telefonicky nebo online (Teams, Whatsapp, Skype):
  • pondělí, středa, pátek
 • PhDr. Adéla Balážová – školní psycholožka
 • Mgr. Lenka Soukupová – výchovná poradkyně
  • konzultační hodiny:
  • středa 7. vyučovací hodina (13:35-14:20)
 • Mgr. Jan Křivský – školní metodik prevence
  • konzultační hodiny:
  • úterý 4. vyučovací hodina (10:55-11:40)
 • Mgr. Tomáš Lorman – zástupce ředitele školy

V případě akutní krize volejte NON-STOP LINKY DŮVĚRY:

 • Pražská linka důvěry: 222 580 697 (má i možnost chatu)
 • Dětské krizové centrum: 777 715 215
 • RIAPS: 222 586 768

Je dobře, že pro sebe hledáte podporu, nemusíte být na své potíže sami.